Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652
ACȚIUNE!
Un start epic
în carieră
STAGII DE PRACTICĂ PENTRU VIITORII PROFESIONIȘTI DIN DOMENIUL MEDIA
ACȚIUNE!
Un start epic
în carieră
STAGII DE PRACTICĂ PENTRU VIITORII PROFESIONIȘTI DIN DOMENIUL MEDIA

CONTEXTUL
PROIECTULUI

SITUAȚIA OCUPĂRII TINERILOR. Sunt discrepanțe mari RO-media UE în rata ocupării tinerilor (15-24 ani). În 2016, rata medie era în RO de 51,4%. Aceasta prezintă și decalaje de gen: masculin de 58,6%, iar feminin de 52,7%. Regiunile mai puțin dezvoltate ale RO au rata somajului în rândul tinerilor peste 25%. De asemenea, piața muncii este mai volatilă în cazul tinerilor, unde somajul variază mai mult cu modificările PIB-ului. Tinerii sunt adesea primii care ies și ultimii care intră pe piața muncii, nevoiți să concureze cu persoane cu mai multă experiență profesională (Eurfound).

OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Proiectul își propune ca OBIECTIV GENERAL îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

COMPONENTELE
ŞI SPECIFICUL
PROIECTULUI

Beneficiile vizate la nivelul grupului-țintă în urma participării la activitățile din proiect includ așadar atât impactul pozitiv pe termen scurt și mediu în ceea ce privește ocuparea acestora în domeniile studiate sau în domenii conexe, precum și impactul pozitiv la nivel personal în ceea ce privește dezvoltarea de abilități sociale transversale care le permit o tranziție facilă de la studii fie către piață muncii, fie către un alt nivel de educație/formare profesională.

GRUPUL ȚINTĂ
AL PROIECTULUI

GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 322 de studenți (ISCED 5/6, nivel de calificare 6 și 7) cu domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), cu domiciliul în mediul rural sau urban și care studiază în domenii precum: Jurnalism, Media, Comunicare, Relații Publice, Publicitate, Limbi Străine, Marketing, Management, Relații Internaționale, IT, înscriși la universități din orice centru universitar din țară. Însă acesta lasă deschisă selecția, înscrierea și pentru studenți de la alte universități și alte specializări.

ATRAGEREA, MOTIVAREA
ȘI MENȚINEREA

Proiectul își propune să mențină atenția și dorința de implicare a studenților. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi asigurate mecanisme de atragere, motivare, menținere:
> conștientizarea beneficiilor participării la proiect;
> semnarea angajamentelor din documentele de grup țintă;
> includerea în metodologiile de consiliere a elementelor de motivare;

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI

Proiectul „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART”, contract POCU/626/6/13/132652, include următoarele activități:

 • Activitatea 1: Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcţional de stagii de practică
 • Activitatea 2: Consiliere și orientare profesională
  pentru studenți
 • Activitatea 3: Dezvoltare de parteneriate între
  mediul universitar și reprezentanții mediului
  economic pentru facilitarea accesului studenților
  la stagii de pregătire practică.
 • Activitatea 4: Activitatea de management de
  proiect

EVENIMENTE ÎN
CADRUL PROIECTULUI

Organizarea și derularea celor 4 evenimente de informare.
Se va organiza câte un eveniment de informare (min. 4
evenimente) a potențialului grup țintă derulate în Universități
din București și alte centre universitare din regiunile Sud-
Muntenia, Centru, Sud Est, Sud Vest Oltenia, unități cu
care s-au încheiat/se vor încheia acorduri prealabile de
colaborare încă de la scrierea proiectului sau se vor semna
în implementarea proiectului prin care au devenit parteneri
– asociați. Evenimentele vor fi dedicate informării în vederea
selecției grupului țintă eligibil al proiectului.

FINANȚARE

Proiectul „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART” este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

CONTACT